معنی کلمه کیسه زباله منزل به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به کیسه زباله به انگلیسی in اکتبر 27, 2019

معنی کلمه کیسه زباله منزل به انگلیسی می شود Household garbage bag

Leave a Reply