معنی کلمه کیسه زباله رولی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به کیسه زباله به انگلیسی in اکتبر 27, 2019

معنی کلمه کیسه زباله رولی به انگلیسی می شود Roller Trash Bag

Leave a Reply