معنی کلمه کیسه زباله بیمارستانی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به کیسه زباله به انگلیسی in اکتبر 27, 2019

معنی کلمه کیسه زباله بیمارستانی به انگلیسی می شود Hospital Waste Bag

Leave a Reply