معنی کلمه کیسه زباله بزرگ به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به کیسه زباله به انگلیسی in اکتبر 27, 2019

معنی کلمه کیسه زباله بزرگ به انگلیسی می شود Big trash bag

Leave a Reply